مدیریت بیمارستان شهید ستاری قرچک

مدیریت بیمارستان شهید ستاری  بر اساس برگزاری مناقصه ای  که توسط دانشکده علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار گردید به شرکت نسیم سلامت خاتم بعنوان برنده واگذار و ظرف مدت ۴۰ روز اقدام به راه اندازی بیمارستان در دوفاز می نماید. در فاز اول بخش های اورژانس، بخش های داخلی، جراحی به ظرفیت ۳۴ تخت، ۲ اطاق عمل، بخشCSRبخش زایمان طبیعی، آزمایشگاه، داروخانه، رادیولوژی،لاندری و آشپزخانه بیمارستان راه اندازی شد . فاز دوم شامل بخش های CCU،ICU ،NICU، دیالیز درمانگاه ها و دو اتاق عمل و بخش اطفال و زنان که ظرف مدت ۲ ماه آینده فعال خواهند شد.