رفاه حال پرسنل و تکریم ارباب رجوع در اولویت های ریاست بیمارستان شهید ستاری قرچک

رفاه حال پرسنل و تکریم ارباب رجوع در اولویت های ریاست بیمارستان شهید ستاری قرچک

اولین جلسه ریاست بیمارستان برکت شهید ستاری قرچک با مدیران بخش های مختلف این مرکز روز شنبه ۲۵ اسفند ماه برگزار شد .

در این جلسه هر یک از مدیران نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با بهبود سطح کیفی خدمات ارائه دادند و همچنین مدیر و رییس بیمارستان نیز اهداف و برنامه های پیش رو را تشریح کردند.

دکتر حبیب الله منصوری رییس بیمارستان در این جلسه حمایت از پرسنل و ایجاد انگیزه و رفاه پرسنل را که موجب ارائه خدمات با کیفیت به مراجعه کنندگان میشود را در اولویت برنامه های خود عنوان کرد .